Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

Flora Studio Design Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) az ügyfelei személyes adatait tiszteletben tartja. A Szolgáltató az adatok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

Szolgáltató adatokat meglévő szolgáltatásainak biztosítása, fenntartása, védelme, valamint új szolgáltatásainak fejlesztése érdekében gyűjt, valamint a szolgáltatásokból adódó meghatározott célok érdekében a lehető legrövidebb ideig, az adattakarékosság és az adatelkerülés elvét is figyelembe véve kezel.

A Szolgáltató internetes oldalai bármilyen adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan jellegű szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás. Ilyen például az online vásárlás.

Ezen esetekben a vásárláshoz legszükségesebb adatok kizárólag az online ügylet lebonyolításához, a számlázáshoz, illetve a termék házhoz szállításának érdekében kerülnek rögzítésre addig az időpontig, ameddig ez feltétlenül szükséges; beleértve ebbe az időtartamba a reklamáció és a jótállás, szavatosság esetkörét, tehát a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében történő tárolás esetét is. Ezt követően a megadott adatok törlésre kerülnek.

A Szolgáltató az ügyfél adatait harmadik félnek nem jogosult kiadni, kivéve azt az esetet, ha az ügyfél ehhez kifejezetten hozzájárult, illetve, ha a harmadik személy Szolgáltató kapcsolódó vállalkozásának minősül. A kapcsolódó vállalkozásokat jelen nyilatkozattal megegyező tartalmú adatvédelmi kötelezettség terheli.

Az üzemeltetett tárhelyek kapcsán Szolgáltató, valamint kapcsolódó vállalkozásai, mint közvetítő szolgáltatók a más által vállalt adatvédelmi kötelezettség betartásáért nem felelnek.

A szolgáltatást igénybe vevőknek lehetőségük van arra, hogy annak igénybe vételét megelőzően, valamint az igénybevétel során folyamatosan a fent részletezett adatkezelést írásban a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozat formájában megtiltsa. Ezen tiltás kapcsán azonban – tekintettel a panaszkezeléshez elengedhetetlen technikai jellegű adatállomány szükségességére - a szolgáltatás esetleges ellehetetlenülésével az ügyfélnek számolnia kell.

Speciális rész

Adatkezelő

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:

Adatkezelő adatai, elérhetősége

Cégnév: Flora Studio Design Kft. 

Székhely: 1222 Budapest, Hollandi utca 19.

Weblap: www.florastudio.hu

Kapcsolattartás: Várady Petra ügyvezető

Telefon: +36 70 616 3675

E-mail: florastudioweddings@gmail.com

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a Rendelet 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 1025. Budapest, Szépvölgyi út 92/E ; florastudio.webshop@gmail.com . Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: adatkezelő részére a szabályzatban részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást
Külföldi adattovábbítás: Google LLC

Adatkezelési alapelvek

Az adatkezelési gyakorlatunk során a következő alapelvek tiszteletben tartásával járunk el:

 • jogszerűség: a mindenkor hatályos európai uniós és hazai jogszabályoknak való megfelelés
 • tisztességes eljárás: korrekt eljárás a jogszabályok és alapelvek tiszteletben tartásával
 • átláthatóság: az adatkezelés az érintettek számára átlátható, megismerhető
 • célhoz kötöttség: adatkezelés kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. Jelen szabályzat meghatározza az Adatkezelő által kezelt adatok adatkezelési célját az adatok felvételétől kezdődően azok megsemmisítéséig. [Rendelet 5. cikk (1) bekezdés b)]
 • adattakarékosság: az adatkezelést – a célhoz kötöttség elve alapján – kizárólag a releváns és szükséges adatokra kell korlátozni. [Rendelet 5. cikk (1) bekezdés c)]
 • arányosság: adatkezelő a természetes személyek információs önrendelkezéshez való jogát kizárólag egy másik jog érdekében, a szükséges mértékben korlátozhatja. Az arányosság elvének megvalósulását a konkrét esetekben pontosan dokumentálni kell az adatkezelés jogszerűségének alátámasztására. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f)]
 • pontosság: az adatkezelés során – az adatkezelés elveit figyelembe véve – törekedni kell a pontatlan adatok helyesbítésére vagy törlésére. [Rendelet 5. cikk (1) bekezdés d)]
 • elszámoltathatóság: adatkezelő felelős a jogszabályokban és jelen szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért. Adatkezelő úgy alakítja ki adatkezelési folyamatait, hogy az adatkezelési elveknek és szabályoknak való megfelelősége igazolható legyen. [Rendelet 5. cikk (2) bekezdés]
 • privacy-by-design: Adatkezelő adatkezelési folyamatai kialakítása során figyelemmel van az adatbiztonság és adatkezelés elveire, melyek megvalósulását a folyamatba épített elemekkel kívánja biztosítani [Rendelet 26. cikk]

Adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A célhoz kötöttség elvével összhangban az alábbiakban nevesített célokból végzünk adatkezelést:

 • szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása okán kezeljük;
 • ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
 • belső adminisztráció könnyítés;
 • törvényi kötelezettség (pl.: számviteli kötelezettségek)

Az Ön személyes adatait az alábbi rendeletben nevesített jogalapok alapján kezeljük:

 • a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 • kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. 
 • szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

      Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. 
Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

 •      on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

 Az Ön jogai, jogorvoslat

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a következő, jogszabályban meghatározott jogai vannak:

 •      hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 •      amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kijavítása;
 •      törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 •      az adat kezelésének korlátozása;
 •      a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 •      személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 •      bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 •      tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Kérdéseivel, illetve észrevételeivel kérjük, keresse munkatársunkat az alábbi elérhetőségeken:

Név: Várady Petra

Cím: 1025. Budapest, Szépvölgyi út 92/E

E-mail cím: florastudio.webshop@gmail.com

Ön jogérvényesítési lehetőségeit a Ptk. alapján a bíróság előtt is gyakorolhatja. A per az Ön választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé is élhet:

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834 Telefon: +36-1/391-1400 Telefax: +36-1/391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu

Sütik és hasonló eszközök

Az internetes oldalunk megjelenése érdekében Sütiket használunk oldalunkon. Ezek kis szöveges adatok, amiket az Ön számítógépe tárol az oldalon való tartózkodás közben. Ezek a Sütik a böngészőből való kilépéskor törlődnek. Más Sütik megmaradnak a számítógépén, amik a legközelebbi látogatáskor felismerik Önt, így gyorsabb és könnyebb betöltést és navigálást eredményeznek Önnek az oldalunkon tartózkodva.

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, sütik segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak. A honlapok külső hivatkozásokat is tartalmazhatnak, a hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni, részletes tájékoztatást az adatkezelésről ezen szolgáltatók, mint adatkezelők tudnak biztosítani.

Az esetlegesen a felhasználó böngészőjében rögzített sütiket a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a felhasználók a Google Inc által rögzített sütik használatát is letilthatják, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ez funkció csökkenést eredményezhet!

Google Analytics

Az adatkezelő az általa üzemeltetett honlapok látogatása során rögzítheti a felhasználók  látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Az adatokat a szerver a megtekintésről számítva 26 hónapig tárolja. A honlapok látogatottsági és egyéb statisztikai adatainak független mérését külső szolgáltatók segítik. Az adatkezelő tud a mérési adatok kezeléséről részletes felvilágosítást nyújtani, elérhetősége: http://www.google.com/analytics/

ADATFELDOLGOZÓK

Honlap látogatói adatok

Ügyfél regisztráció, megrendelés

A szolgáltató szolgáltatásainak megrendelésére csak regisztrációt követően van lehetőség. Az adatkezelés célja a megrendelések teljesítése, a szolgáltatások biztosítása, kapcsolattartás az ügyféllel, a megrendelésből eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, valamint hírlevél és tájékoztató lével küldése. A regisztráció alkalmával bekért személyes adatok a következők:

Név, e-mail cím,  jelszó, telefonszám, e-mail cím.
Az ügyfél a megrendelés leadása során önkéntes hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

Az adatkezelése az ügyfél által megrendelt összes megrendelt szolgáltatás felmondásával megszűnik. Az ügyfél a felmondását és az adatai módosítását a szolgáltató által biztosított ügyfél felületen, e-mailben, vagy postai úton az adatkezelő székhelyén jelezheti. A szolgáltató az adatokat törléskor 10 évre külön adatállományban archiválja. Ezen adatokat ügyfél törlési igényének visszavonása esetén használja fel az ügyfél önkéntes beleegyezése esetén. Az archivált adatok törlését az ügyfél az adatkezelő elérhetőségein jelezheti. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján az adatkezelő 8 évig őrzi meg.

Vásárló regisztráció, megrendelés

Az 1. pontban jelzett online kereskedelmi portálokon vásárlók termékeket rendelhetnek meg a szolgáltató ügyfeleitől. A vásárlást követően a terméket biztosító, a szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló kereskedő ügyfél kapja meg az adatkezelő informatikai rendszerétől a rendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat: név, számlázási és szállítási cím, e-mail cím, telefonszám. A vásárlónak a vásárlás során lehetősége van önkéntes hozzájárulását adni a hírlevelek fogadására, az adatkezelő ezen adatokat kizárólag hírlevél küldésre használja fel, részletek az 5.5 pontban. Adatkezelő a regisztrált adatokat 3 évig, a megrendelés adatait 5 évig tárolja. Az adatok törlését a vásárló az adatkezelő elérhetőségein kérheti.

Hírlevél

Az adatkezelés célja e-mail alapú hírlevél küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, szolgáltatásokról. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím. Az adatkezelés időtartama a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart. Az érintett a nyilatkozat visszavonását a kiküldött hírlevélben szereplő linkre klikkelve, vagy az adatkezelő székhelyére postai úton megküldött levélben kezdeményezheti. Az adatkezelő is kezdeményezheti az adatkezelés megszüntetését, amennyiben három alkalommal nem sikerül elérni a megadott email fiókot. (pl. hibás email cím).

Ügyfélszolgálat

A szolgáltató az ügyfelek részére ügyfélszolgálatot biztosít. A beérkező leveleket, e-maileket, online beszélgetéseket minden önkéntesen megadott adattal együtt a szolgáltató rögzíti, maximum 5 évig tárolja, és ezeket a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban használja fel.

 

 

 

 

Az oldal tetejére